องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
 
งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประกาศ
คำสั่ง
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินการประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
จดหมายข่าว
รายงานผลดำเนินการ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา คือ

การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี
สร้างรากฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต บนวิถีพอเพียง


 

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ดังนี้

        1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองไทยในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น

        2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

        3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนของคนและชุมชนเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง

        4. การปรับปรุงการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

        5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน

        6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน