องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
 
งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประกาศ
คำสั่ง
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินการประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
จดหมายข่าว
รายงานผลดำเนินการ

สำนักงานปลัด
 

พันจ่าเอกสุชาติ  กาฬภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หัวเขา
 

นางสาวจินตนา  ชนาภัทรกิจ  นายพิษณุ  ธัญญเจริญ นางสาวหนึ่งฤทัย  พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
 

 
นายจักรธันย์ ทองรอด
นางกนกวรรณ เซียงไร้  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
     
ลูกจ้างประจำ
 


 

นางสาวดอกอ้อ แช่มกลิ่น
  นักทรัพยากรบุคคล(ลจ.)
     
พนักงานจ้าง
 

 
 
นางสำรวม สุริฉาย
นายสุธี นกเล็ก นายอนุชา ชูปรารมภ์  
แม่ครัว คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  
       

 
 
 
นายฉัตรชัย  เล็กฉลาด
   
คนงานทั่วไป