องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
 
งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประกาศ
คำสั่ง
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินการประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
จดหมายข่าว
รายงานผลดำเนินการ

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

                         ตำบลหัวเขา เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาประมาณ 300 กว่าปี ประชาชนดั้งเดิมของบ้านหัวเขาอพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้อง เมือง 3 ชั้น(ปัจจุบันคือตำบลบ่อกรุ) เดินทางมาเรื่อยจนมาถึงพื้นที่ตำบลหัวเขาซึ่งมีลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐาน น่าอยู่อาศัยมีภูเขาล้อมรอบและมีแม่น้ำไหลผ่าน เดิมทีคงจะเรียกว่า "บ้านหุบเขา" เพราะลักษณะภูมิประเทศมีภูเขาล้อมรอบ ตำบลหัวเขา ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเขาคีรี หมู่ 2 บ้านหัวเขา หมู่ 3 บ้านกระเสียว หมู่ 4 บ้านวัดไทร หมู่ 5 บ้านน้ำพุ หมู่ 6 บ้านหัวเขา หมู่ 7 บ้านฉวาก หมู่ 8 บ้านปากดง หมู่ 9 บ้านเขาเขียว หมู่ 10 บ้านหัวเขา หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์