องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
 
งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประกาศ
คำสั่ง
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินการประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
จดหมายข่าว
รายงานผลดำเนินการ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

ด้านสาธารณสุข               

                        -  สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  2  แห่ง

                        -  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในพื้นที่

                        -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข         จำนวน  6 คน

                        -  อสม.                            จำนวน  83 คน

ด้านการอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัย / ทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน มวลชนจัดตั้ง

                        -  ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  2  รุ่น                 250  คน

                        -  อาสาเพื่อยาเสพติดประจำหมู่บ้าน  1 รุ่น        90  คน

                        -  กลุ่มสตรี  / แม่บ้าน                                478 คน

                        -  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน          60  คน

ด้านการท่องเที่ยว

                        -  งานประเพณีตักบาตรเทโวฯ วัดหัวเขา

                        -  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ


รายชื่อเบอร์โทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวเขา