องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
 
งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 
ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประกาศ
คำสั่ง
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
กองสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินการประจำปี
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงิน
ตำบลคนดีศรีสุพรรณ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/เบี้ยยังชีพ ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
จดหมายข่าว
รายงานผลดำเนินการ

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 25539 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ 65.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,826 ไร่ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอเดิมบางนางบวช ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ประมาณ 6.0 กิโลเมตร บนถนนทางหลวง หมายเลข 3350 (สายท่าช้าง –ด่านช้าง)
 
อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ            ติดต่อกับ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
   ทิศใต้                 ติดต่อกับ ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่ คือ
     หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี                หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา
     หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว            หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร
     หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ                   หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา
     หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก                  หมู่ที่ 8 บ้านปากดง
     หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว              หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา
     หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน  หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์
 
ข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฏร์ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559 ตำบลหัวเขามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,881 คน แยกเป็นชาย 3,291 คน หญิง 3,590 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 104 คน /ตารางกิโลเมตรเมตร