องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : www.huakhao.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยก รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย อถล.น้อย


อบต.หัวเขา จัดทำโครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยก รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย อถล.น้อย ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เยาวชนตำบลหัวเขาาทราบถึงชนิดของขยะ ปัญหาขยะและร่วมคัดแยกกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ด้วยหลัก 3R และร่วมเป็น #อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมตำบลหัวเขา #ขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช